Informacje prawne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER
1. Postanowienia wstępne
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: „Serwis”).
1.2. Organizatorem Serwisu jest TVIP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000473991, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP 113-286-90-43; adres strony internetowej: www.tvip.pl, e-mail: biuro@tvip.pl (dalej również: „Organizator”).
1.3. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym www.webcaster.pl.
1.4. Serwis oferuje usługę uczestnictwa na żywo w programach oraz dostęp do webcastów w formie VoD – wideo na życzenie.
1.5. Wszelkie prawa do Serwisu wraz z jego zawartością przysługują Organizatorowi.
1.6. Organizator oświadcza, że posiada prawa autorskie do webcastów w zakresie niezbędnym do uzyskania dostępu przez Uczestnika zgodnie z obowiązującym prawem.
1.7. Pełna treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.webcaster.pl przez cały czas funkcjonowania Serwisu.
1.8. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady.
2. Definicje
2.1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu WEBCASTER, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w Serwisie, a także prawa i obowiązki Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora w Serwisie. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).
2.2. Serwis - stworzona przez TVIP Sp. z o.o. platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Uczestnikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez TVIP Sp. z o.o. i jej Partnerów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
2.3. Użytkownik - oznacza każdego użytkownika Internetu odwiedzającego Serwis ale nie korzystającego z opcji rejestracji w Serwisie.
2.4. Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem, który może podczas programów i webcastów występować w roli eksperta i oferować produkty i usługi do sprzedaży.
2.5. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która została zarejestrowana na podstawie Formularza rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Może w ramach Serwisu otrzymać dostęp do bezpłatnych i odpłatnych programów i webcastów oraz podejmować działania zmierzające do nabycia produktów i usług oferowanych przez Organizatora i Partnerów.
2.6. Profil - indywidualne konto internetowe Uczestnika, tworzone po pomyślnym zakończeniu procedury Rejestracji.
2.7. Program - zorganizowane przez TVIP Sp. z o.o. spotkanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w celu:
a) omówienia konkretnej tematyki,
b) doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub pozazawodowych,
c) prezentacji i sprzedaży produktów i usług,
w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.
2.8. Webcast – materiał audiowizualny udostępniony w formie VoD (wideo na życzenie).
2.9. Formularz rejestracyjny – wniosek złożony według formatu ustalonego przez Organizatora, dostępny w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika stanowi wniosek o przyjęcie Użytkownika do Serwisu.
2.10. Zgłoszenie - działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na wydarzenie.
2.11. Potwierdzenie udziału - e-mail wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie.
2.12. Zamówienie - zgłoszone przez Uczestnika żądanie odpłatnego udostępnienia programu lub webcastu, oraz zakupu oferowanych przez Partnera produktów i usług.
2.13. Dostęp do programu i webcastu – nabycie licencji czasowej na oglądanie programu lub webcastu, po wniesieniu opłaty w formie online, lub na zasadach dostępu nieodpłatnego w przypadkach określonych przez Organizatora.
2.14. Cena sprzedaży (brutto)- opłata uiszczana za dostęp do programu i webcastu, wyrażona w złotych polskich, powiększona o podatek od towarów i usług.
2.15. Licencja - spersonalizowany dostęp do programu i webcastu, nadany przez system Organizatora – bezpłatnie lub po uiszczeniu opłaty w formie online, dzięki któremu Uczestnik otrzymuje dostęp do programu i webcastu oferowanego w Serwisie.
2.16. Kupon – kod rabatowy uprawniający Uczestnika do zakupu produktów i usług ze zniżką.
2.17. Operator płatności – „Przelewy24” spółka zarejestrowana pod nazwą PayPro SA, z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł oraz DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
2.18. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Organizatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
2.19. Zdarzenia losowe- zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne:
• powódź,
• pożar w budynku, w którym ma się odbyć wydarzenie,
• konflikt zbrojny,
• awaria w budynku, w którym ma się odbyć wydarzenie, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, sieci Internet, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku,
• zamieszki uliczne,
• katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia wydarzenia, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie,
• inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie wydarzenia według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Organizatora lub parterów w przypadku jej odbycia.
3. Organizacja Serwisu i warunki uczestnictwa w Serwisie
3.1. Uczestnikiem Serwisu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b) poprawnie wypełni Formularz rejestracyjny i skutecznie zakończy proces rejestracji.
3.2. Każdy Użytkownik spełniający warunki korzystania z Serwisu określone w pkt 3.1. Regulaminu, może założyć tylko jedno konto w Serwisie.
3.3. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać prawidłowe i prawdziwe dane osobowe. W przypadku zmiany danych, Uczestnik ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji.
3.4. Serwis składa się z treści dostępnych dla Użytkowników i Uczestników.
3.5. Oglądanie programów i webcastów zamieszczonych w Serwisie oznaczonych Ceną sprzedaży jest odpłatne. Wyjątek stanowią programy i webcasty, które Organizator udostępnił nieodpłatnie.
3.6. Dostęp do odpłatnych programów i webcastów realizowany jest poprzez Zamówienie składane przez Uczestnika w Serwisie i na wybranych stronach Partnerów.
3.7. Organizator umożliwia Partnerom i Uczestnikom zawieranie umów sprzedaży w zakresie prezentowanych podczas programów i webcastów produktów i usług. W tym celu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe. Organizator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Partnerem a Uczestnikiem i nie gwarantuje, że Partner oraz Uczestnik mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
3.8. Podczas programów i webcastów Partner może przeprowadzić sprzedaż jednoprzedmiotową i wieloprzedmiotową, w ramach których oferuje Produkty i usługi po stałej, określonej z góry cenie. Sprzedaż jednoprzedmiotową Partner przeprowadza w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku sprzedaży wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.
3.9. Uczestnik bierze udział w sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku Zamówienia wyświetlanego przy oknie wideo. W celu zakończenia sprzedaży Uczestnik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Zamówienia lub weryfikuje treść formularza i potwierdza swój wybór. W następnym kroku zostaje skierowany do płatności online lub otrzymuje dalsze wskazówki postępowania.
3.10. Uczestnik z chwilą potwierdzenia Zamówienia wyraża zgodę na przekazanie Partnerowi informacji obejmujących następujące dane zawarte w jego Profilu: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3.11. Partner może w każdym czasie zamknąć sprzedaż.
3.12. Zawarcie umowy pomiędzy Partnerem a Uczestnikiem, następuje z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika Zamówienia. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3.13. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Uczestnik, jak i Partner może dochodzić zawarcia tej umowy.
3.14. Po potwierdzeniu Zamówienia Partner otrzymuje informacje przekazane Organizatorowi przez Uczestnika, obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3.15. Partner powinien nawiązać kontakt z Uczestnikiem nie później niż w terminie siedmiu dni od potwierdzenia Zamówienia.
3.16. Partner zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Produktu oraz reklamacji związanych z niezgodnością Produktu z umową.
3.17. Partner zobowiązują się do niewystawiania na sprzedaż Produktów i usług, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
3.18. Korzystając z Serwisu Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3.19. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
3.20. Organizator ma prawo usunąć treści, w tym pytania i komentarze zamieszczone w Serwisie przez Uczestnika, w przypadku, gdy uzna je za sprzeczne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Uczestnika na ich usunięcie.
3.21. Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu są bezpłatne lub odpłatne. Wysokość opłat za dostęp do odpłatnych programów i webcastów określona jest na stronach programów i webcastów. Wysokość opłat dla Partnerów z tytułu produkcji programów i webcastów oraz prowadzonej sprzedaży ustalana jest w odrębnej umowie zawieranej między Organizatorem a Partnerem.
3.22. Uczestnikom prowadzącym działalność gospodarczą wystawiane są faktury przez Organizatora z tytułu zakupu dostępu do odpłatnych programów i webcastów (nabycie licencji). Uczestnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.
3.23. Faktury wystawiane są z użyciem danych Uczestników i Partnerów zawartych na ich Profilu.
4. Zasady wypełniania Formularza rejestracyjnego
4.1. Warunkiem przystąpienia do Serwisu, jako Uczestnik, jest:
a) wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i jego wysłanie drogą elektroniczną do Organizatora
b) lub rejestracja uproszczona za pomocą serwisu Facebook.pl. W celu jej dokonania należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk "Zarejestruj przez Facebook" i dokonać logowania do serwisu Facebook.pl udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.pl danych osobowych: daty urodzenia i adresu e-mail
4.2. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego w wariancie 4.1.a, Organizator przekazuje Uczestnikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o sposobie dokonania aktywacji i przyznaniu indywidualnego konta internetowego (Profil). Po dokonaniu aktywacji Uczestnik ma możliwość zalogowania się do Serwisu.
4.3. Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Uczestnik Serwisu ma dostęp do swojego Profilu z poziomu logowania do Serwisu.
5. Dane osobowe
5.1. Dane osobowe Uczestników Serwisu umieszczone w ramach Profilu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”) oraz UŚUDE.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. TVIP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS:0000473991, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP 113-286-90-43; adres strony internetowej: www.tvip.pl, e-mail: biuro@tvip.pl.
5.3. Uczestnik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych oświadczeń zawartych w Formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu prowadzenia Serwisu i komunikacji marketingowej Serwisu.
5.4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
6. Świadczenie usług drogą elektroniczną
6.1. Organizator udostępnia Użytkownikom i Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu i udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności.
6.2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Serwisu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
6.3. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
6.4. Akceptacja przez Uczestnika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
6.5. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie Profilu.
6.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy UŚUDE.
7. Własność i prawa autorskie
7.1.Organizator udostępniając Użytkownikom i Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
7.2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim materiały wideo, dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, grafikę. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
7.3. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały wideo chronione są prawami autorskimi na rzecz Organizatora. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
7.4. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie,
publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
8. Odpowiedzialność
8.1. Organizator zastrzega, że treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zablokowania dostępu Użytkownika i Uczestnika do Serwisu spowodowane zdarzeniem losowym lub z winy Użytkownika i Uczestnika, ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Partnera danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.,
d) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru programów i webcastów, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Organizatora z Użytkownikiem i Uczestnikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika i Uczestnika oraz czynników od Organizatora niezależnych.
8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Partnerów w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych z Użytkownikami i Uczestnikami, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników i Uczestników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność produktów i usług sprzedawanych podczas programów i webcastów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Partnerów i Użytkowników/ Uczestników, zdolność Partnerów do ich sprzedaży oraz wypłacalność Uczestników składających Zamówienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Partnerów i Uczestników umowy.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania zawartości Serwisu. Z tytułu ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania udostępnienia zawartości Serwisu Użytkownikom i Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia.
9. Zamówienie dostępu do programów i webcastów
9.1. Korzystanie z licencji na oglądanie wybranego programu lub webcastu, możliwe jest poprzez Serwis webcaster.pl lub poprzez serwisy Partnerów.
9.2. Licencja dostępu do płatnych webcastów jest każdorazowo określona dla każdego produktu bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Dodatkowo po zalogowaniu się w Serwisie w sekcji Profil każdy Uczestnik może zweryfikować czas trwania licencji na zakupiony produkt.
9.3. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do komputera Uczestnika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania Uczestnika. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia komputera lub pozostawienia go bez nadzoru.
9.4. Uczestnik składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
9.5. Po uiszczeniu przez Uczestnika opłaty za program lub webcast nie jest możliwe anulowanie Zamówienia.
9.6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany czasu realizacji Zamówienia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty zamieszczonej w Serwisie, zmiany Ceny sprzedaży lub sposobu uiszczania płatności.
10. Płatności
10.1. Płatności w Serwisie można dokonywać:
a) w drodze opłaty kartą płatniczą lub kredytową
b) w drodze przelewu z konta bankowego
10.2. Czas uzyskania dostępu do odpłatnych programów i webcastów może się różnić w zależności od wybranego przez Uczestnika instrumentu płatniczego i wynosić od kilku sekund do kilkudziesięciu godzin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nieterminowe dostarczenie przez Operatora Płatności informacji służących do zweryfikowania w Serwisie potwierdzenia płatności.
10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje lub utratę informacji służących do potwierdzenia płatności w Serwisie dostarczone Uczestnikowi przez Operatora Płatności.
11. Reklamacje
11.1. Prawo do składania reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, przysługuje Uczestnikom Serwisu.
11.2. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Serwisu i dostępu do programów i webcastów mogą być zgłaszane listownie pod adres: TVIP Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 75c, Warszawa 04-175 lub e-mailem na adres biuro@tvip.pl.
Reklamacja powinna obejmować:
a) imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
b) adres zamieszkania zgłaszającego i adres poczty elektronicznej;
c) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
d) dowód dokonania zakupu w formie numeru transakcji
e) wskazanie żądań składającego reklamację.
11.3. Reklamacje w zakresie zakupionych od Partnera produktów i usług oraz kuponów należy zgłaszać bezpośrednio do Partnera. Kopie reklamacji należy przesłać Organizatorowi e-mailem na adres: biuro@tvip.pl z dopiskiem „reklamacja - nazwa Partnera”.
11.4. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
11.5. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w
terminie wskazanym w punkcie 8.4 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 8.2 powyżej.
11.6. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 8.2 - 8.3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
11.7. Za przebieg postępowania reklamacyjnego w zakresie funkcjonowania Serwisu odpowiada Organizator.
11.8. Za przebieg postępowania reklamacyjnego w zakresie ofert handlowych i kuponów odpowiada Partner.
11.9. W przypadku płatności online (karty kredytowe, przelewy) reklamację należy składać w odpowiednim banku, z którego była dokonywana płatność.
12. Postanowienia końcowe
12.1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu w dniu 13.07.2015 r.
12.2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej.
12.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie. W celu złożenia przez Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie (wypowiedzenie Umowy), Uczestnik zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@tvip.pl, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie Uczestnika zawierające prośbę o usunięcie jego Profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie.
12.4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Serwisu jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
12.5. Organizator usuwa Profil Uczestnika w ciągu 48 godzin po otrzymaniu takiego oświadczenia.
12.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiana przepisów prawa dot. lub oddziaływujących na usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
b) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi,
c) zmiana zakresu i/lub świadczenia przez Organizatora usług, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych usług lub funkcjonalności.
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie. W przypadku Uczestników, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
12.7. Z ważnych powodów tj. w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Uczestnikowi Umowy.
12.8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
12.9. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania prac konserwacyjnych, naprawczych bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Uczestników.
12.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.