Informacje prawne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług w ramach Serwisu Webcaster przez TVIP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000473991, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP 113-286-90-43; adres strony internetowej: www.tvip.pl, e-mail: biuro@tvip.pl (dalej również: „Organizator”).


§1 Definicje

Użyte w Regulaminie Serwisu Webcaster określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. Serwis Webcaster (Serwis) -platforma działająca pod adresem www.webcaster.pl umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem Serwisu Webcaster przez Organizatora.
 2. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która została zarejestrowana na podstawie złożonego Formularza Rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 3. Użytkownik - oznacza każdego użytkownika Internetu odwiedzającego Serwis, ale nie korzystającego z opcji rejestracji w Serwisie poprzez wypełnianie Formularza Rejestracji.
 4. Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem, który może podczas Programów i Webcastów występować w roli eksperta i oferować produkty i usługi do sprzedaży.
 5. Profil - wydzielona przestrzeń Serwisu Webcaster stworzona po złożeniu Formularza Rejestracyjnego, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Uczestnik.
 6. Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Profilu.
 7. Login – adres e-mail Uczestnika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Profilu.
 8. Program - zorganizowane przez Organizatora spotkanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w celu:
 1. omówienia konkretnej tematyki,
 2. doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub pozazawodowych,
 3. prezentacji i sprzedaży produktów i usług, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.


 1. Webcast – materiał audiowizualny udostępniony w formie VoD (wideo na życzenie).
 2. Formularz rejestracyjny – wniosek złożony według formatu ustalonego przez Organizatora, dostępny w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika stanowi podstawę do założenia Profilu.
 3. Zamówienie - zgłoszone przez Uczestnika żądanie odpłatnego udostępnienia Programu lub Webcastu, oraz zakupu oferowanych od Partnera produktów i usług.
 4. Cena sprzedaży (brutto)- opłata uiszczana za dostęp do Programu i Webcastu, wyrażona w złotych polskich, powiększona o podatek od towarów i usług.
 5.  Kupon – kod rabatowy uprawniający Uczestnika do zakupu produktów i usług ze zniżką.
 6.  Operator płatności – „Przelewy24” spółka zarejestrowana pod nazwą PayPro SA, z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł oraz DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.
 7. Przerwa serwisowa - przerwa w dostępie do Serwisu o której Organizator informuje co najmniej na 24 godziny przed planowaną przerwą za pomocą e-maila wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika oraz stosownymi komunikatami przy logowaniu do Serwisu.
 8. Umowa - umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Webcaster.


§ 2

 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Serwisu Webcaster

Dla poprawnego działania Serwisu Webcaster koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika i Uczestnika co najmniej jednego z urządzeń:

 1.  Komputer, komputer osobisty, desktop z zainstalowaną jedną przeglądarek:
  a) Microsoft Internet Explorer 11 i kolejne;
  b) Google Chrome 34 i kolejne;
  c) Mozilla Firefox 28 i kolejne;
  d) dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.

 2. Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
  a) Android 4 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome 34 i kolejne;
  b) Windows Phone 8 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer Mobile;
  c) iOS 4 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari.


Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies.

Zalecane jest aby Użytkownik i Uczestnik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.


§3

Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Webcaster

 1. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu Webcaster zostaje zawarta poprzez złożenie Formularza Rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Organizator Serwisu Webcaster automatycznie generuje wówczas Profil dla Uczestnika.
 2. Każdy Uczestnik spełniający warunki korzystania z Serwisu określone w niniejszym Regulaminie, może założyć tylko jeden Profil.
 3. Umowa na świadczenie usług w ramach Serwisu Webcaster zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Przedmiotem Umowy jest:


 • zapewnienie Uczestnikowi dostępu do określonych w Zamówieniu Programów,
 • zapewnienie Uczestnikowi dostępu do określonych w Zamówieniu Webcastów.


 1. Serwis składa się z treści dostępnych dla Użytkowników i Uczestników. Oglądanie Programów i Webcastów zamieszczonych w Serwisie oznaczonych Ceną sprzedaży jest odpłatne. Wyjątek stanowią Programy i Webcasty, które Organizator udostępnił w ramach ogólnego dostępu do Serwisu.
 2. Dostęp do odpłatnych Programów i Webcastów realizowany jest poprzez Zamówienie składane przez Uczestnika w Serwisie i na wybranych stronach Partnerów.
 3. Organizator umożliwia za pośrednictwem Serwisu Partnerom i Uczestnikom zawieranie umów sprzedaży w zakresie prezentowanych podczas Programów i Webcastów produktów i usług. Organizator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Partnerem, a Uczestnikiem i nie gwarantuje, że Partner oraz Uczestnik mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 4. Partner może w każdym czasie zamknąć sprzedaż. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Partnerem a Uczestnikiem, następuje z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika Zamówienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zawartej umowy sprzedaży między Partnerem i Uczestnikiem.


§ 4 Prawa i obowiązki

 1. Organizator zobowiązuje się świadczyć usługi dostępu do Serwisu Webcaster z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnik i Użytkownik może wykorzystywać Serwis tylko do celów zgodnych z prawem.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do podania w Formularzu Rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swoich danych, w każdym przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia, faktury lub informacje wysłane do Uczestnika przez Organizatora na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
 4. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Organizatora i producentów oprogramowania niezbędnego dla korzystania z Serwisu.
 5. Uczestnik i Użytkownik nie może usuwać, modyfikować lub zakrywać jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, praw do znaków towarowych, lub innych oznaczeń prawa własności, które są zawarte lub są wykorzystywane w ramach Serwisu.
 6. Uczestnik ani Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować oraz dezasemblować Programów ani Webcastów.
 7. Korzystając z Serwisu Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 8. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
 9. Organizator ma prawo usunąć treści, w tym pytania i komentarze zamieszczone w Serwisie przez Uczestnika lub Użytkownika, w przypadku, gdy uzna je za sprzeczne
  z prawem lub postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Uczestnika lub Użytkownika na ich usunięcie.
 10. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i zaniechania Partnerów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do:


 • okresowego wyłączania dostępności do Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
 • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Profilu bez podania przyczyn;
 • natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług dostępu do Serwisu w przypadku, gdy Uczestnik lub Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie Organizatora;
 • zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu.


§ 5 Płatności

 1. Uczestnikom prowadzącym działalność gospodarczą wystawiane są faktury przez Organizatora z tytułu zakupu dostępu do odpłatnych Programów i Webcastów Uczestnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. Faktury wystawiane są z użyciem danych Uczestników i Partnerów zawartych na ich Profilu.
 2. Płatności w Serwisie można dokonywać:


 1. w drodze opłaty kartą płatniczą lub kredytową;
 2. w drodze przelewu z konta bankowego


Uczestnik otrzymuje dostęp do odpłatnych Programów i Webcastów niezłocznie po zaksięgowaniu płatności przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nieterminowe dostarczenie przez Operatora płatności informacji służących do zweryfikowania w Serwisie potwierdzenia płatności.


§ 6 Ochrona danych


 1. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) .
 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Organizator informuje, iż:


 • Administratorem danych osobowych Uczestnika i Użytkownika jest TVIP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000473991, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP 113-286-90-43; adres strony internetowej: www.tvip.pl, e-mail: biuro@tvip.pl
 • Organizator pozyskał dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, NIP, numer IP komputera, numer telefonu;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia;
 • podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi korzystania z Serwisu oraz zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych;
 • Uczestnikowi i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 1. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:


 1. kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
 2.  zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.


§ 7 Odpowiedzialność


 1.  Organizator zastrzega, że treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:


 1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
 2.  za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zablokowania dostępu Użytkownika i Uczestnika do Serwisu spowodowane zdarzeniem losowym lub z winy Użytkownika i Uczestnika, ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
 3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Partnera danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.
 4. za szkody polegające na utracie przez Uczestnika lub Użytkownika korzyści, które uzyskaliby, gdyby szkody nie wyrządzono,
 5. za szkody powstałe w związku z brakiem u Uczestnika lub Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem kodów dostępu lub udostępnieniem przez Uczestnika lub Użytkownika kodów dostępu osobom nieuprawnionym.


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Programów
  i Webcastów, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Organizatora z Użytkownikiem i Uczestnikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika i Uczestnika oraz czynników od Organizatora niezależnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Partnerów w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych z Użytkownikami i Uczestnikami, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników i Uczestników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność produktów i usług sprzedawanych podczas programów i webcastów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Partnerów i Użytkowników/ Uczestników, zdolność Partnerów do ich sprzedaży oraz wypłacalność Uczestników składających Zamówienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Partnerów i Uczestników umowy.
 3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika czy Użytkownika z wszelkich tytułów wynikających z Umowy, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wartości uiszczonego wynagrodzenia za przedmiot którego dotyczy szkoda.


§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane listownie pod adres: TVIP Sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa lub e-mailem na adres biuro@tvip.pl.
 2. Reklamacja powinna obejmować:


 1. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
 2. adres zamieszkania zgłaszającego i adres poczty elektronicznej;
 3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
 4. dowód dokonania zakupu w formie numeru transakcji
 5.  wskazanie żądań składającego reklamację.


 1. Reklamacje w zakresie zakupionych od Partnera produktów i usług oraz kuponów należy zgłaszać bezpośrednio do Partnera. Kopie reklamacji należy przesłać Organizatorowi e-mailem na adres: biuro@tvip.pl z dopiskiem „reklamacja - nazwa Partnera”.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 2, 3, 4 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 4. Za przebieg postępowania reklamacyjnego w zakresie funkcjonowania Serwisu odpowiada Organizator.
 5. Za przebieg postępowania reklamacyjnego w zakresie ofert handlowych i kuponów odpowiada Partner. W przypadku płatności online (karty kredytowe, przelewy) reklamację należy składać w odpowiednim banku, z którego była dokonywana płatność.


§ 9 Postanowienia końcowe


 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej z zachowaniem  jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Uczestnikowi czy Użytkownikowi, będącemu osobą fizyczną przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie do 14 dni od dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach w Serwisie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami . Uczestnik czy Użytkownik który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.